Regulamin realizacji zamówień

Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych przez firmę AGMARK.

AGMARK s.c.
Biuro handlowe:
ul. Lucerny 3/11
04-687 Warszawa
Siedziba:
ul. Samolotowa 4/69
03-984 Warszawa
NIP : 113-271-57-88
NIP UE: PL 113-271-57-88
REGON : 141382848
Konto mBank / IBAN: PL 29 1140 2004 0000 3102 5227 3706

Strony internetowe: www.agmark.pl; www.hurtowniadruku.pl; www.drukozdobny.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma AGMARK s.c. świadczy usługi reklamowe, wydruki cyfrowe i offsetowe, wydruki wielkoformatowe, druki indywidualne pod konkretne potrzeby klienta. Do produktów proponujemy też szereg usług wszelkiego rodzaju wraz z konfekcją i montażem.
2. Firma AGMARK s.c. zobowiązuję się do jak najszybszej i nieustannej aktualizacji stron internetowych oraz niniejszego regulaminu, gdyby zaistniały jakiekolwiek zmiany w ich treści, aby informacje tam zawarte nie wprowadzały Klienta w błąd.
3. Wszelkie oferty handlowe firmy AGMARK s.c. stanowią wyceny wraz z niniejszym regulaminem, który jest nieodłącznym ich elementem.

§2
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Bieg umowy rozpoczyna się wraz z przekazaniem przez klienta danych zamawiającego w tym: dane do FV (dane firmowe lub osoby fizycznej), dane do wysyłki, telefon dla kuriera) w formie elektronicznej lub papierowej i akceptacji wyceny.
2. Wycena firmy AGMARK s.c. kierowana jest wyłącznie do osoby składającej zapytanie i tylko ta osoba w przypadku wpłynięcia zamówienia na podstawie danej wyceny jest osobą składającą zamówienie dlatego należy nie udostępniać wyceny osobom trzecim.
3. Jeżeli projekt nadruku przygotowuje AGMARKs.c. realizacja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i akceptacji przez Klienta ostatecznej wersji projektu nadruku.
4. Termin realizacji zamówienia nie uwzględnia transportu do Klienta.
5. Termin ważności wyceny, która wraz z niniejszym regulaminem stanowią ofertę wynosi 14 dni kalendarzowych. Po tym terminie warunki realizacji a w szczególności ceny i czas realizacji mogą ulec zmianie.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem danych Klienta przesłanych mailowo lub papierowo oraz oświadczeniem woli Klienta co do zawarcia umowy na przedstawionych w wycenie warunkach.
7. Po rozpoczęciu realizacji zlecenia, nie ma możliwości rezygnacji, wprowadzenia zmian w projekcie nadruku, danych do nagrania/tłoczenia, chyba że indywidualnie ustalono inaczej.
8. Zlecenie realizowane jest na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta, które firma AGMARK s.c. potwierdziła, że otrzymała.
9. Klient składając zamówienie oświadcza, że posiada prawa własności do przekazywanych firmie AGMARK s.c. materiałów niezbędnych do wykonania produkcji w tym prawo do utrwalania, wykorzystywania, rozpowszechniania zawartości będącej przedmiotem zlecenia.
10. W przypadku gdy zleceniodawcą jest spółka cywilna, osoba składająca zamówienie oświadcza zarazem, iż zapisy w umowie spółki zezwalają jej na dokonanie danej czynności. Jeżeli osoba składająca zamówienie z różnych przyczyn wynikających z umowy spółki nie jest uprawniona do złożenia zamówienia automatycznie staje się stroną umowy jako osoba fizyczna.
11. Jeżeli osoba składająca zamówienie w imieniu firmy nie posiada odpowiednich upoważnień automatycznie staje się stroną umowy jako osoba fizyczna.

§3
KOSZTY ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie ceny zawarte na stronach firmowych AGMARK s.c. są wyłącznie danymi informacyjnymi, należy dopytywać każdorazowo o aktualne ceny produkcji.
2. Kalkulacja zamówień odbywa się indywidualnie dla każdego Klienta i dostarczona jest w formie wyceny mailowej lub papierowej, która przedstawia koszty zamówienia.

§4
PŁATNOŚĆ

1. Przedpłata w formie przelewu bankowego odbywa się przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty chyba, że indywidualnie ustalono inaczej.
2. Przedpłata w formie gotówki odbywa się przed realizacją zamówienia. Dopiero po wpłacie należności za zamówienie rozpoczynamy realizację zamówienia chyba, że indywidualnie ustalono inaczej.
3. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na konto i w terminie wskazanych na fakturze VAT lub fakturze PROFORMA.
4. Odroczona płatność w terminie standardowo 7 dni kalendarzowych po wykonaniu zlecenia możliwa jest przy stałej współpracy na wniosek zleceniodawcy. W przypadku nie uregulowania odroczonej płatności w wyznaczonym terminie firma AGMARK s.c. może naliczyć odsetki ustawowe oraz inne opłaty dodatkowe wynikające z prawa polskiego i europejskiego.

§5
DOSTAWA I ODBIOR TOWARU

1. Towar na terenie Polski dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że indywidualnie ustalono inaczej.
2. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient, chyba że na etapie wyceny zostało to ustalone inaczej.
3. Firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Odbiór osobisty towaru ustalany jest indywidualnie i możliwy jest w biurze handlowym firmy AGMARK s.c.
5. Podczas odbioru przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu zamówionego towaru i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń do sporządzenia protokołu w obecności kuriera. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada firma spedycyjna.

§6
TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ

1. W przypadku przyczyn niezależnych, takich jak nieoczekiwany brak prądu, wody, klęski żywiołowe, strajki, firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu realizacji zlecenia.
2. Termin realizacji zlecenia podawany jest zawsze w ofercie mailowej lub papierowej do akceptacji przez Klienta.

§7
REKLAMACJA

1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamowanych materiałów w przez Klienta wraz z formularzem reklamacyjnym firmy AGMARK s.c. na adres biura handlowego lub elektronicznie na adres email info@agmark.pl. W przypadku uznania reklamacji firma AGMARK s.c. zobowiązuje się do naprawienia towaru, jeśli jest to niemożliwe do wymiany na nowy lub jeśli powyższe nie jest możliwe do zwrotu pieniędzy za zamawiany towar na podane przez Klienta konto.
2. Firma AGMARK s.c. zobowiązuję się naprawić, wymienić towar na nowy lub zwrócić pieniądze w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji.
3. Reklamowany towar Klient dostarczy do rozpoznania na własny koszt.
4. Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych jest proof kolorystyczny. Niedostarczenie wzorcowego proofu kolorystycznego wydruku w technice w jakiej ma być wykonana praca zamyka możliwość reklamowania kolorystyki pracy.
5. Możliwe jest dostarczenie amatorskiego wzoru kolorystycznego, który posłuży firmie AGMARK s.c. do możliwie najbliższego zbliżenia się kolorystycznego podczas drukowania pracy, wzór jednak nie jest podstawą do reklamowania pracy.
5. W przypadku dostarczania luźnych materiałów do nagrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet, nie ma podstaw do uznania ewentualnych reklamacji zawartości płyt. Jedyną podstawą do reklamacji zawartości nagranych / wytłoczonych nośników jest dostarczona do powielenia przygotowana specjalnie do tego celu płyta master, lub dostarczony przez internet zamknięty obraz płyty z sumą MD5.
6. Firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych płyt i sprzętów wykorzystanych do ich odtwarzania / nagrywania, gdyż produkcję wykonujemy na najwyższych jakościowo nośnikach. Brak możliwości prawidłowego działania wyprodukowanych nośników prosimy reklamować u dostawców sprzętów.
7. W przypadku pozwania firmy AGMARK s.c. lub wniesienia przez Klienta sprzeciwu od wyroku z jakichkolwiek przyczyn, właściwym sądem wniesienia pozwu lub sprzeciwu jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy AGMARK s.c.

§8
NIEODEBRANE ZLECENIA

1. Firma AGMARK s.c. nie świadczy usług magazynowania towarów dlatego do 5 dni kalendarzowych od upływu terminu zakończenia realizacji zlecenia (wysyłany jest mail o zakończeniu zamówienia) Klient zobowiązany jest do odbioru zlecenia na koszt własny, chyba że indywidualnie ustalono inaczej.
2. Po przekroczeniu 5 dniowego terminu odbioru zlecenia firma AGMARK s.c. zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek w iloci 2% zlecenia za każdy dzień kalendarzowy jeżeli klient celowo opóźnia odbiór towaru.
3. Wszystkie płatności związane z naliczonymi odsetkami regulowane są wyłącznie poprzez wpłatę na konto.
4. W wypadku sytuacji należnych odsetek towar może być odebrany lub wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy AGMARK s.c.
5. Firma AGMARK s.c. nie odpowiada za stan użytkowy zrealizowanego i nieodebranego zamówienia powyżej 10 dni kalendarzowych. Wynika to z pkt 1 – firma AGMARK s.c. nie świadczy usług magazynowania.

§9
PŁYTA WZORCOWA „MASTER”

1. Do przygotowania płyty master, która posłuży do realizacji potwierdzonego przez Klienta zamówienia, należy użyć płyty możliwie najlepszej jakości. Płytę należy nagrać z prędkością 4x, Data mode ustawione na „MODE 1” oraz sesja zamknięta.
2. Ilość danych zawartych na przekazywanym masterze nie może przekraczać pojemnoci 700MB dla płyty CD, 4,7GB dla płyty DVD5 i 8,5GB dla płyt DVD9.
3. Jeżeli dostarczona płyta master okaże się z przyczyn niezależnych od firmy AGMARK s.c. niemożliwa do powielenia, wówczas Klient dostarczy powtórnie nagrany na innym urządzeniu master. W takim przypadku firma AGMARK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zlecenia.
4. Płyta master powinna być opisana czytelnie niezmywalnym flamastrem odpowiednio: nr zamówienia, nazwa firmy.
5. Firma AGMARK s.c. nie ingeruje w dane Klienta zawarte na płycie master. W przypadkach wyjątkowych gdzie niezbędne jest utworzenia nowej płyty master na bazie płyty dostarczonej przez Klienta, lub na bazie plików przekazanych drogą elektroniczną, firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezgodność danych. Podstawą do reklamacji może być jedynie oryginalna płyta master dostarczona przez Klienta specjalnie przygotowana do tego celu.
6. Klient może odpłatnie zlecić przygotowanie płyty master dane, master audio lub DVD-Video po ówczesnym ustaleniu terminu i płatności.
7. Klient wyraża zgodę na archiwizowanie kopii płyty master, która pozostaje w archiwum AGMARK s.c. na poczet przyszłych wznowień.

§10
PROJEKT NADRUKU

1. Preferowana rozdzielczość do druku bitmap to 300DPI.
2. Do druku używamy palety kolorów CMYK lub Pantone palety COATED.
3. Projekt nadruku może mieć format:
– grafiki rastrowej (preferowany format to .tif)
– grafiki wektorowej (preferowane formaty to .pdf lub .eps)
– pliku źródłowego Corel Draw (wersja 12 lub starsza .cdr)
– pliku źródłowego Adobe Photoshop (wersja CS6 lub starsza.psd)
– pliku źródłowego Adobe Illustrator (wersja CS6 lub starsza .ai)
4. Jeśli nakład płyt CD nie przekracza 300szt. lub przekracza ale musi być wydany szybko zalecamy wykonanie nadruku na płytach CD oraz kopiowanie danych (nagranie) na profesjonalnych duplikatorach, które pozwolą w krótkim czasie powielić materiał na dużą ilość nośników. Płyty wykonane w ten sposób mogą być nadrukowane techniką sitodruku, offsetu lub UV. Czy płyty będą pierw nagrane czy nadrukowane zależy od konkretnego zlecenia.
4. Projekt nadruku przechowywany jest w archiwum firmy AGMARK s.c. na poczet przyszłych wznowień.
5. Projekt wykonany przez firmę AGMARK s.c. w myśl ustawy jest Utworem a więc projekt graficzny jest objęty ochroną w myśl prawa autorskiego. Zlecony firmie AGMARK s.c. projekt może być wykorzystany tylko w zakresie produkcji zleconej firmie AGMARK s. c. Aby wykorzystać wykonany projekt w innej produkcji należy uzgodnić to z autorem czyli firmą AGMARK s.c.
6. Możliwe jest wykupienie praw autorskich do wykonanego projektu w ustalonej indywidualnie cenie.

§11
ZGODY MARKETINGOWE

1. Klient wyraża zgodę na zamieszczenie projektu nadesłanego w celu realizacji zlecenia w przykładowych projektach i realizacjach na stronach firmowych AGMARK s.c. oraz w mediach społecznościowych.
2. Klient wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęć wyprodukowanego produktu na stronach i mediach społecznościowych firmy AGMARK s.c. w celach reklamowych, obrazujących możliwości produkcyjne.